Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.hasserisskolernes-lejrhytte.dk.

Privatlivspolitik i Hasserisskolernes Lejrhytte

Privatlivspolitikken er ændret juni 2021

Hasserisskolernes Lejrhyttes dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig

behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger, som vedrører driften

af Hasserisskolernes lejrhytte, dvs. udlejning af lejrhytten, tegning af medlemskab og udbetaling af løn til

tilsynsførende og bookingansvarlige.

Hasserisskolernes Lejrhytte er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i

overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Birgit Jensen, Agrihøj 9, Visse, 9210 Aalborg SØ.

Tlf. 23 35 03 28 – e-mail bjensen097@gmail.com

Susanne Søndergaard Pedersen, Kronosvej 42, 9210 Aalborg SØ

Tlf. 61778026 – e-mail susannesp56@gmail.com

CVR 11 72 47 44

Hjemmeside http://hasserisskolernes-lejrhytte.dk

Lejrhyttens formål med at behandle dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 Lejrhyttens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger

 At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig

 Behandling efter lovkrav.

Formålene:

Formålet med behandling af personoplysningerne:

 Lejrhyttens medlemshåndtering i forbindelse med tegning af medlemskab

 Administration af din relation til os i forbindelse med leje af lejrhytte

 Udbetaling af løn og kørselsgodtgørelse til ansat tilsynsfører

 Indberetning til skattevæsenet

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse

Oplysninger af ansatte

Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse

Hertil

bankkontonummer

Privatlivspolitik

og personoplysning med højere grad af beskyttelse: cpr-nummer.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Hos den ansatte får vi også oplysninger fra skattemyndighederne.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler oplysninger om lejere af lejrhytten på baggrund af interesseafvejningsreglen,

vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som

 Udøvelse af relevante interesser i Hasserisskolernes Lejrhytte

 Håndtering af dine medlemsrettigheder i forhold til vedtægterne, herunder generalforsamling

 Opfyldelse af lejerforpligtelser til at betale for hytteophold

 Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i lejrhytten

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer dine oplysninger i en periode efter medlemskab

 Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om

forældrene

 Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, for

eksempel i forbindelse med hærværk.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine

personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække

det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i

stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhente vi samtykke hos en forælder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine

personoplysninger som medlem af foreningen, lejer af lejrhytten eller ansat tilsynsførende og

bookingansvarlige.

Medlemmer og lejere

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på 3 år efter afholdt generalforsamling i oktober

måned i følge vedtægterne.

Lønnet tilsynsførende og bookingansvarlige.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på 5 år efter regnskabsårets afslutning pr. 31. august.

Det gælder lønbilag af hensyn til skattevæsenet.

Vi bevarer dog almindelige personoplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger

om dig :

 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 Retten til indsigt i egne personoplysninger

 Retten til berigtigelse

 Retten til sletning

 Retten til begrænsning af behandling

Privatlivspolitik

 Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig

til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f. eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt

som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f. eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende

privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.